Общи условия

Моля, прочетете Общите условия за ползване на Услуги, които са достъпни през сайта „портрети.com” и, ако сте съгласен с тях, отбележете съгласието си в полето “Приемам Общите условия” и натиснете виртуалния бутон “Поръчай”, за да потвърдите, че сте запознат с тези Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ, КОИТО СА ДОСТЪПНИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА „портрети.com
(Общи условия)

Настоящите Общи условия съдържат описанието на предоставяните от “ВЕКАН ГРУП” ООД, посредством сайта „портрети.com”, услуги и урежда взаимоотношенията между „ВЕКАН ГРУП” ООД и потребителните на Услуги през сайта „портрети.com”.
I. Дефиниции валидни за тези Общи условия:
1. Портрети.com (https://xn--e1agqdganc.com/) е сайт във виртуалното Интернет пространство, който е собственост на „ВЕКАН ГРУП” ООД;

2. „ВЕКАН ГРУП” ООД, за краткост „ВЕКАН ГРУП” е търговското дружество с ЕИК 203265066, със седалище и адрес на управление: ж.к. Овча купел, ул. Инж. Борислав Огойски № 2, вх. Б тел. 02 437 3809, за електронна връзка моля ни пишете от формата за „контакти”.

3. Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, които са достъпни посредством сайта портрети.com;

4. Сайт, в превод от английски “website”, е съвкупност от взаимно свързани страници, които са достъпни чрез своя постоянен адрес (URL) и съдържат електронни документи, текст, картина, изображения или други материални форматиране посредством HTML или друг протокол и достъпвани посредством HTTP или друг протокол.

5. Услуги, предоставяни посредством сайта „портрети.com” на потребителите, са услуги като: изработка по поръчка на художествени (авторски) произведения за лични (нетърговски) цели; рамкиране на художествени произведения; доставка на художествени произведения, и/или стоки като рамки за художествени произведения. Услугите предоставяне на сайта са предмет на постоянно развитие и допълване и се предоставят само при условията на тези Общи условия и описанието на сайта „портрети.com”.

II. Защита на личните данни.
1. Лични данни.

ВЕКАН ГРУП събира и използва лични данни относно своите Потребители, за да им предостави Услуги посредством сайта „портрети.com”. При ползване на Услугите на сайта „портрети.com” Потребителя (лицето) предоставя своето име, адрес, телефон, снимки и описание на идея, както и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или доброволно предоставя при достъп или ползване на услуги посредством сайта „портрети.com”.

2. Разрешение за предоставяне и използване на лични данни. За ползването на Услугите на сайта „портрети.com” Потребителят декларира, че доброволно предоставя своите лични данни. В случай, че потребителя откаже на предостави своите лични данни на „ВЕКАН ГРУП” в пълнота, както е изброено в предходната алинея, то „ВЕКАН ГРУП” ще бъде в невъзможност да изпълни заявката за Услуги постъпила посредством сайта „портрети.com”. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА „портрети.com”, РЕШИ ДА ПРЕДОСТАВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТРЕТО ЛИЦЕ КАТО СНИМКИ, ИМЕНА И ДРУГИ ДЕТАЙЛИ ОТ ЛИЧНИЯ ЖИВОТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е ПОЛУЧИЛ ПРЕДВАРИТЕЛНО, ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ОТ ЛИЦЕТО, ЗА КОЕТО СЕ ОТНАСЯТ ДАННИТЕ, ИЛИ НЕГОВ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПРЕДИ ДА ГИ ПРЕДОСТАВИ НА „ВЕКАН ГРУП”.

3. Цели за събиране на личните данни. ВЕКАН ГРУП използва личните данни на Потребителите, за да им предоставим заявените от тях Услуги. В допълнение, ВЕКАН ГРУП може да инсталира върху компютрите на Потребителите кукита (cookies), за да проследяване действията им на сайта „портрети.com” посредством Google Analytics, с цел подобряване на предоставяните Услуги и съдържанието и навигацията на сайта „портрети.com”. Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ВЕКАН ГРУП на посочените адрес или от формата за „Контакти” на сайта „портрети.com”.

4. Предоставяне на данните на трети страни. ВЕКАН ГРУП няма да продава или предоставя вашите лични данни на трети страни, освен във връзка с изпълнението на заявените Услуги – на автори за изработка на художественото произведение, на куриери за доставка до посочения адрес и т.н. или освен тогава, когато това е изисквано по закон. Имената на Потребителите, техните е-мейл адреси и телефони няма да бъдат предоставяни по никакъв начин, за целите на директния маркетинг на трети страни.

III. Разрешение за изработка на произведение на изобразителното изкуство.
1. При заявка за Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение, Потребителят декларира, че дава своето изрично и безвъзмездно съгласие за изработката на произведението на ВЕКАН ГРУП. В случай, че потребителят, при ползването на Услуги, посредством сайта „портрети.com”, заяви Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение на трето лице, Потребителят декларира, че законово е получил от него (третото лице) правото да предостави неговото изрично и безвъзмездно съгласие за изработка на произведението на ВЕКАН ГРУП.

2. Потребителят декларира, че при заявка за Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение на трето лице, потребителят е законово упълномощен да предостави съгласието на трето лице и ще носи цялата законова, материална и морална отговорност, в случай на липсата на съгласие и иск от страна на изобразеното лице.

IV. Условия за поръчка и доставка на стоки. Указаната цена за отделните стоки или услуги е крайна и за 1 (един) брой и не включва цената на доставката за поръчки под 250 лв.

V. Отговорности. ВЕКАН ГРУП поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. Униклани.ком не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Ползваната информация от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива, на тяхна отговорност и риск. ВЕКАН ГРУП не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до сайта „портрети.com”.

VI. Запазени права. Всички авторски права за предоставяните Услуги чрез сайта Портрети.com възникват за “ВЕКАН ГРУП”. Потребителят няма право да ползва Услугите на сайта Портрети.com за търговски цели, без изричното писмено съгласие на “ВЕКАН ГРУП”. За лицензия за търговски цели моля да се свържете с нас.

Възпроизвеждането на каквато и да било част от съдържанието на сайта „портрети.com” – статии, фотографии, графични елементи – както пълно, така и частично, е разрешено единствено с изричното писмено съгласие на „портрети.com”. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Всички права са запазени.

VII. Промяна на Общите условия. Тези условия могат да се променят по всяко време от ВЕКАН ГРУП, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на сайта „портрети.com”.
Ако имате някакви забележки относно прилагането на настоящата политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с нас.

Последна актуализация: 1 март 2019 г.